Pangkalahatang Pagtatanggi

WALANG GARANTIYANG IBINIBIGAY ANG www.WIKA.club, NA ANG IMPORMASYONG NILALAMAN NITO AY KUMPLETO, TAMA, MAAASAHAN AT MAPAGKAKATIWALAAN.

Ngunit hindi ibig sabihin nito na hindi makatatagpo ang mga mambabasa nito ng mga kapakipakinabang na impormasyon sa www.WIKA.club, pinapayuhan lamang ang lahat na ang www.WIKA.club ay walang binigay, ibinibigay o ibibigay na garantiya, sa ano mang kaparaanan, na ang mga impormasyon matatagpuan dito ay balido. Maaring ang mga artikulo nito ay binago ninuman na ng may-akda ayon sa kanyang sariling opinyon o karanasan. Ang pagbabagong ito ay maaring hindi kasanga-sang-ayon sa inyong paniniwala o interes. Ginagawan ng www.WIKA.club ng paraan na piliin at mapintulutan ang mga mas katiwatiwala at maaasahang mga artikulo, ngunit magkagayon man ay hindi pa rin mabibigyan ng karampatang garantiya.

Walang Pananagutan ang www.WIKA.club
Pakiusap na siguraduhing maunawain na ang mga impormasyon dito ay ibinibigay nang walang bayad, at kung magkagayon walang kasunduan namamagitan o kontratang nabuo sa pagitan ng mga gumagamit ng www.WIKA.club at sa mga may ari ng site na ito, servers, taga pagambag, administrador, sysops at ng iba pang konektado sa proyekto o mga kapanalig hinggil sa kung ano mang maaring ihain laban sa mga ito.